April 2011

Lagerfeld´s advices

30. april 2011 at 12:24 Fashion Quotes, Magazines/Módní citáty, časopisy
Karl Lagerfeld's Fashion Advice #1: "Buy what you know works for your body and only buy something if it fits well."

"Nenakupujte, co víte, že nefunguje pro vaše tělo a kupte pouze něco, co dobře zapadá."

Karl Lagerfeld's Fashion Advice #2: "Never underestimate the power of a simple T-shirt, jeans and a jacket. It always looks very chic."

"Nikdy nepodceňujte sílu jednoduchého trička,džínů a bundy. To vždy vypadá velmi šik. "

Karl Lagerfeld's Fashion Advice #3: "Lots of women look great with no make-up on, so if you have good skin, keep it bare."

"Spousta žen vypadá skvěle bez make-up, takže pokud máte dobrou pleť, nechte si ji nenalíčenou."

Karl Lagerfeld's Fashion Advice #4: "You can't avoid all the color and the brights out there. Give it a go. By next autumn/winter we will all be wearing black and grey again because everyone will be fed up of the color and print!

"Nemůžete se vyhnout všem barvám a jasných barev tam venku. Zkuste to. Příští podzim / zimu všichni budeme nosit černou a šedou znovu, protože všichni budou mít dost na barev a tisknutí."


Diamond crown

29. april 2011 at 15:21 | dollar.sanny |  Fashion News/Módní novinky
Od roku 1919 zdobí diamantová tiára, tedy vysoká korunka, hlavy urozených dam. Královna Mary, Královna Alžběta, Královna Alžběta II., Princezna Anne byly jedny z těch, které tradici dodržely.
Jedna nejmenovaná Ruska vsadila 180 tisíc korun na to, že dimanatovou korunku bude mít na hlavě při svatbě i Kate Middleton. Vyhrála by tak 2 160 000 korun.
Bohužel, stalo se jinak. Kate měla jinou, sice diamantovou, ale jinak tvarovanou korunku a sen Rusky vyhrát spoustu peněz se tak tozplynul.

Since 1919, decorated with a diamond tiara, a high crown, heads of noble ladies.Queen Mary, Queen Elizabeth, Queen Elizabeth II., Princess Anne was one of thosetraditions are respected.
One unnamed Russian bet 180,000 crowns that dimanatovou crown will be worn atweddings and Kate Middleton. Would have won 2.16 million crowns.
Unfortunately, it happened otherwise. Kate had a different, namely diamond, butotherwise shaped crown and a dream to win a lot of Russian money so tozplynul.Kate vs. Kelly

29. april 2011 at 14:30 | dollar.sanny
Britský deník BBC.co.uk zveřejnil článek šatů Vévodkyně z Cambergidge Katherine podobné šatům ze svatby z padesátých let Grace Kelly. Obojí šaty jsou celkem jednoduché. Barva je také stejná - krémová či slonní kost. Dekolt je krajkový, ačkoliv dekolt Grace Kelly byl krajkový celý a dekolt Lady Kate byl vykrojený a zdvižený tak, aby zvýraznil její krk.
Podívejte se na podobnost. Byla snad insprací Grace Kelly pro návrhářku Sarah Burton?

BBC.co.uk British newspaper published an article of dress of the Duchess KatherineCambergidge similar dress from the wedding of Grace Kelly fifties. Both dresses are simple. Is also the same color - cream or slonní bone. The lacy décolletage, cleavage, although Grace Kelly was the lace and neckline Lady Kate and sis was hoisted to highlight her neck.
Look at the similarities. Was the insprací Grace Kelly for designer Sarah Burton?

Kate MiddletonGrace Kelly

Lady of Camberidge Kate´s wedding dress dress

29. april 2011 at 14:09 | dollar.sanny |  Fashion News/Módní novinky
Snad každý ví, že dopoledne evropského času se Princ William a Kate Middleton stali manželé. Svatba vyšla v přepočtu zhruba na 1,4 miliardy korun a pozvaných hostů bylo skoro na tisíce.

Já se chci však věnovat šatům Vévodkyně Katherin. Obrázky svatebních šatů ještě nejsou zveřejněny na internetu, proto jsem svatbu v přímém přenosu sledovala a vyfotila z TV 24 šaty z více úhlů.
Do posledních minut byly šaty tajností. Nevědělo se, od koho nakonec šaty budou navrženy, zazněla spekulace, že si snad svatební šaty bude navrhovat a šít sama Kate. Šaty však navrhla a šila kreativní ředitelka Sarah Burton značky Alexander McQueen. Očekávaly se podobné šaty jako ze dne, kdy se brali Princ Charles a Lady Diana, její šaty najdete mezi posledními obrázky pod tímto textem k porovnání.
Šaty Kate nebyly tolik nadýchané a vlečka nebyla tak dlouhá, jako u zmíněné Lady Diany, jak si všimnete. (Svatební šaty zesnulé Lady Diany navrhovala Elizabeth Emanuel.)
Sám Karl Lagerfeld svatbu sledoval a zmínil se, že šaty byly krásné a krajkový dekolt mu připomínal styl padesátých let.

Almost everybody knows that the morning European time, Prince William and KateMiddleton became husband and wife. The wedding came around the equivalent of 1.4billion and invited guests were nearly a thousand.
I do not want to give the dress Duchess Katherine. Pictures of wedding dresses are not yet available on the Internet, so I live wedding watched and took photographs froma TV 24 dress from multiple angles.
The last minutes were stealth clothes. One knew from whom eventually dress will be designed, there was a speculation that perhaps a wedding dress will design and sewherself Kate. However, the proposed dress and sewed creative director Sarah BurtonAlexander McQueen brand. Expected a similar dress like of which married PrinceCharles and Lady Diana's dresses, see the last picture below this text to compare.
Dress Kate were so fluffy and not spur as long as the aforementioned Lady Diana, asyou notice. (Wedding Dresses late Lady Diana suggested Elizabeth Emanuel.)
He watched the wedding of Karl Lagerfeld and mentioned that the dresses were beautiful and lacy neckline style reminded him of the fifties.

Lady Diana


Shoes about you

28. april 2011 at 16:50 | foreign source |  Fashion News/Módní novinky
Bodce jako zbraně
Pokud máte rádi bodce jste s největší pravděpodobností živá a mimořádné osoba, která touží po pozornosti. Můžete být rozmarná a trochu rozmazlená, ale vždycky dostanete to, co chcete. Jste si jistá o své pravomoci a sex-appealu. Nicméně, někteří lidé vás berou jako hloupou a povrchní dívku.

Stilettos as weapon
If you love stilettos you are most likely a vivid and extraordinary person who longs for attention. You can be capricious and a bit spoilt but you always get what you want. You are confident about your powers and sex appeal. However, some people take you as a silly and shallow girl.Pohodlné
Milovkyně pohodlí jsou obvykle sladké, přátelské a trochu nudné. Hluboko v duši jsou ještě děti.Snažíte se vypadat otevřeně a přitažlivě, ale cizinci se mohou jen stěží dostat příliš blízko k vám. Ženy, které mají rády pohodlí jsou obvykle velké milovkyně módy, které rády nosí nové oblečení.Jste laskavá a ohleduplná. Muži vás vidí jako velmi křehkou osobu, která o ně často chce pečovat.

Flats for comfort
Flats-lover is usually sweet, friendly and a little boring. Deep in your soul you are still a child. You try to look open and prepossessing but strangers can hardly get too close to you. Women who like flats are usually great fashionistas who are fond of wearing new clothes. You are kind and considerate. And men see you as a very fragile person who they want to care for.Dandy-girl
Pokud máte rády mokasíny a Oxfordky, které patří do skupiny žen, které jsou zdrženlivé a raději schovávají své pocity, i když jejich duše jsou v plamenech. Víte, co chcete, a dosáhnete svých cílů bez ohledu na to, co se děje a co si ovás lidé myslí. Můžete být příliš puntičkářská, které vadí dělat jednoduchou kamarádku.

Dandy-girl
If you like loafers and oxford shoes you belong to a group of women who are undemonstrative and prefer hiding their feelings even if their souls are in flames. You know what you want and achieve your goals no matter what happens and people around you think. You can be too punctilious which bothers you to make friends easily.Tomboy
Dívka, která má slabé místo pro sportovní obuv je obvykle tvůrčí a společenští. Milují cestování a cítí se hrozně unuděné, když dělají rutinní pobyt na stejném místě na dlouho. Musí být vždy mezi lidmi, kteří je mají rádi a respektují je.

Tomboy
Girl who has a weak point about sporty footwear is normally creative and sociable. They love traveling and feel extremely bored when routine makes them stay at the same place for long. You need to always be among people who love and respect you.Komfortní sexy
Ženy, které nosí klínové boty jsou obvykle jednoduché, sebevědomé a moc milující. Nicméně, když přijde na rozhodování mají tendenci váhat. Ve vztazích se snaží o spolehlivost a důvěru.

Comfortable sexiness
Women who wear wedge shoes are usually straightforward, confident and love power. However, when it comes to decision making they tend to hesitate. In relationships they seek for reliability and trust.
Moschino F/W 2011

27. april 2011 at 9:52 Moschino
White dress summer 2011

26. april 2011 at 12:19 Fashion News/Módní novinky
Im Isolas MarrasOdeehJ. C. JitroisGiambattista ValliBags summer 2011

25. april 2011 at 14:15 Fashion News/Módní novinky
Jil Sander, 695 ERoberta di Camerino, 990 EAlmala, 370 EBurberry Prorsum, 795 EJimmy Choo, 375 EGood bunny

25. april 2011 at 14:09 | dollar.sanny |  Fashion News/Módní novinky
Celebrity a světoví návrháři vyrobili něco, co udělá radost a pomůže dobré věci. Velikonoční králíci byli namalování štětci a vznikla z toho koláž pod názvem: "Někteří králíci vás milují". Tyto výtvory budou draženy 26. května na dražbě v hotelu Dorchester v Londýně. Výtěžek půjde londánské nemocnici Ormond Street Hospital.

Celebrities and designers have produced the world something that makes you happyand help a good cause. Easter rabbits have been painted with brushes and create a collage of it under the title: "Some rabbits love you. " These creations will be auctionedon the 26th auction in May at the Dorchester Hotel in London. Proceeds will golondánské Hospital Ormond Street Hospital.

Prominente und Designer haben die Welt etwas, was dich glücklich macht und helfeneinen guten Zweck produziert. Osterhasen haben mit Pinseln gemalt worden, und erstellen Sie eine Collage aus sie unter dem Titel: ". Manche Kaninchen liebe dich"Diese Kreationen werden am 26. versteigert Auktion im Mai auf dem Dorchester Hotelin London. Der Erlös geht londánské Krankenhaus Ormond Street Hospital.

Célébrités et les concepteurs ont produit le monde quelque chose qui vous rend heureux et aider une bonne cause. Lapins de Pâques ont été peints avec des brosseset de créer un collage de celle-ci sous le titre: ". Certains lapins t'aime" Ces créationsseront vendues aux enchères le 26 d'enchères en mai à l'Hôtel Dorchester à Londres.Les bénéfices iront londánské hôpital Ormond Street Hospital.

Celebrità e designer hanno prodotto il mondo qualcosa che ti rende felice econtribuire a una buona causa. Conigli di Pasqua sono stati dipinti con pennelli ecreare un collage di esso con il titolo: ". Alcuni conigli ti amo" Queste creazionisaranno messe all'asta il 26 all'asta in maggio presso il Dorchester Hotel di Londra.Ricavato sarà devoluto all'Ospedale londánské Ormond Street Hospital.

Cheryl ColeMarc QuinJohn FriedaNicky ClarkeRonnie WoodMarchesa for Playboy

23. april 2011 at 12:47 | dollar.sanny |  Fashion News/Módní novinky
Králičí ženy v králičím kostýmu uvidíte již 26. května, kdy bude Playboy Bunny outfit dražen na charitativní akci proti rakovině prsu.
Nový kostýmek se podobá tomu legendárnímu. Budou změněny výšivky, tvar motýlka a káličích uší. Célem bylo zachovat korzet, který už několik desetiletí zvýrazňuje ženskou postavu tak jako žádný jiný obleček.

Rabbit rabbit costume women no longer see the 26th May, when the Playboy Bunny outfit auctioned at a charity event for breast cancer. The new suit is similar to the legendary. They changed embroidery, butterfly shaped ears and quenching. The purpose was to keep the corset that accentuates the past few decades, the female character like no other outfit.

Rabbit Hasenkostüm Frauen nicht mehr sehen der 26. Mai, wenn die Playboy Bunny Outfit bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für Brustkrebs versteigert. Der neue Anzug ist vergleichbar mit dem legendär. Sie veränderten Stickerei, Schmetterling geformt Ohren und Abschrecken. Der Zweck war, das Korsett, dass in den vergangenen Jahrzehnten akzentuiert, die weibliche Charakter wie kein anderes Outfit zu halten.

Les femmes Rabbit costume de lapin ne voit plus le 26 Mai, lorsque la tenue Playboy Bunny aux enchères lors d'un événement de charité pour le cancer du sein. La nouvelle tenue est semblable à la légende. Ils ont changé la broderie, les oreilles en forme de papillon et de trempe. Le but était de garder le corset qui accentue les dernières décennies, le personnage féminin comme aucune autre équipe.

Coniglio donne costume coniglio non si vede più il 26 Maggio, quando la squadra Playboy Bunny all'asta ad un evento di beneficenza per il cancro al seno. Il nuovo colore è simile alla leggendaria. Hanno cambiato il ricamo, le orecchie a forma di farfalla e tempra. Lo scopo era di mantenere il corsetto che accentua degli ultimi decenni, il personaggio femminile come nessun altro vestito.

Angie for LV

23. april 2011 at 12:38 | dollar.sanny |  Celeb Fashion/Móda celebrit
Angelina Jolie zkusí nový módní job. Po dobu tří let byla tváří japonské značky Shiseido. Letos v létě si vydělá 10 miliónů dolarů jako hlavní tvář kampaně Louise Vuittona. Půjde tak ve stopách Madonny a Jennifer Lopez.
Louisi, ty si teda umíš vybírat!

Angelina Jolie tries to fashion a new job. After a period of three years was the face of Japanese brand Shiseido. This summer, she earns $ 10 million as the main face of Louis Vuitton campaign. This will be in the footsteps of Madonna and Jennifer Lopez.
Louis, you know you can therefore choose!

Angelina Jolie versucht, einen neuen Job Mode. Nach einem Zeitraum von drei Jahren war das Gesicht der japanischen Marke Shiseido. In diesem Sommer, verdient sie $ 10.000.000 als wichtigstes Gesicht von Louis Vuitton-Kampagne. Dies wird in die Fußstapfen von Madonna und Jennifer Lopez werden.
Louis, Sie wissen, Sie können also wählen!

Angelina Jolie tente de façonner un nouvel emploi. Après une période de trois ans était le visage de la marque japonaise Shiseido. Cet été, elle gagne 10 millions de dollars que la face principale de la campagne de Louis Vuitton. Ce sera sur les traces de Madonna et Jennifer Lopez.
Louis, vous savez que vous pouvez donc choisir!


Dress 2011 - Tips Vogue

22. april 2011 at 7:31 Fashion News/Módní novinky
D&G

Dior

Alberta Ferretti

Moschino

Jackets 2011 - Tips Vogue

22. april 2011 at 7:27 Fashion News/Módní novinky
BOSS black

Prada

Frankie Morello
Moschino
Zara
John Richmond

Hello summer

21. april 2011 at 14:33 Fashion News/Módní novinky
Blugirl

Casedei

D&G

Miu Miu

Victor & Rolf

Lipsy London

Body 2011

21. april 2011 at 14:28 Fashion News/Módní novinky
Fendi

Gianfranco Ferré

Kristina Ti

Lipsy London