Móda 60. let pod taktovkou sexuální revoluce/Fashion 60th years under the baton of the sexual revolution

27. april 2010 at 20:05 |  History/Historie
Právě tohle desetiletí zaznamenalo na módním poli vcelku slušné vlnobití. Styl rockerů byl v přímém protikladu s hnutím hippies a do takových vln se jen tak mimochodem přimotalo výstřední oblečení s pop-artovými potisky či tzv. unisex móda. Stejně tak jako nejlepší surfaři světa čekají na surfařský závod na Havaji i několik let, protože ty správné dvanáctimetrové vlny nejsou jen tak k vidění, i my, módou posedlí, se setkáváme s tak pestrým desetiletím zřídkakdy.


Just this decade has seen the fashion field, all the decent waves. Rockers style was in stark contrast with the hippie movement and such waves are just so outlandish dress casually added to the pop-art prints or so-called unisex fashion. Just as the best surfers in the world are waiting for surf event in Hawaii a few years, because the right twelve-waves are not just a vision, we, fashion obsessed, we see so rarely varied decade.
gřž

Rockers versus Mods
Počátkem revolučního období vzniká ve Velké Británii výrazná nekonformní subkultura Rockers. Nejvíc fanoušků posbírala v průmyslových oblastech, například okolí Liverpoolu, ale i v malých městech a na venkově. Inspiraci hledaly v rock'n'rollu a populárních amerických filmech. A z takového spojení nemohl vzejít žádný nudný, nenápadný styl. Rockers móda musela mít šťávu s temným výrazem nepřístupnosti. Kožená motorkářská bunda s cvočky a popsaná nápisy, džíny a nezbytné motorkářské boty, to byli rockers.
Early revolutionary period in the UK there is strong non-conformist subculture Rockers. Most fans gathered in the industrial areas, for example, near Liverpool, but in small towns and rural areas. Inspiration sought in rock'n'roll and popular American films. And from such a merger could bring about no dull, unobtrusive style. Rockers fashion had to have juice with a dull expression of inaccessibility. Motor-bikers leather jacket with studs and described signs, jeans and biker boots required, They were Rockers.
Tzv. Mods nebo-li Modernisté se slabostí pro soulovou hudbu se stali jejich úhlavními nepřáteli. Styl mods považovali za příliš zženštělí vyznačující se hlavně krátkými vlasy a drahými obleky. Násilné střety mezi těmito dvěma subkulturami byly hlavně počátkem 60. let. V následujících letech většina mods odešla k hippies. Ti zbylí vytvořili tzv. Hard Mods, kde uhlazený vzhled vyměnili za džíny, kostkované košile a těžké pracovní boty a k soulu přidali z Jamajky dovezené reggae a ska.
Scenario. Mods or if Modernists with a weakness for soul music became their hereditary enemies. Style mods considered too female, characterized mainly by short hair and expensive suits. Violent clashes between the two subcultures were mainly beginning of the 60 years. In subsequent years, most mods left to the hippies. Those remaining have created so-called Hard Mods, where sleek appearance swapped for jeans, plaid shirt and heavy work boots and added the soul of imported Jamaican reggae and ska.
Nevěřte nikomu, komu je přes třicet/Do not trust anyone who is over thirty
Tohle heslo spolu s Mír a Lásku! Osvoboď svou mysl! Láskou lze spasit svět a Nahota je nejpřirozenější, je jasným podpisem hnutí hippies. Nepřehlédnutelní byli i svým stylem oblékání, čelenky (látkové, šátkové, plastové nebo ručně vyšívané), džíny do zvonu, květinové výšivky, indiánské perelíny, průsvitné materiály a hlavně výrazné doplňky. Šperky nosili i muži a pro obě pohlaví platily tři základní pravidla velikost, barevnost a výstřednost. Členové hnutí vyznávali magické kulty, mimosmyslové vnímání, volnou lásku a psychedelické drogy v čele s LSD. A když se tahle jedna velká překombinovaná výzdoba kolem odzdobí, zůstanou nezaměnitelné módní prvky, které se neustále s menšími či většími obměnami vracejí na přehlídková mola.
This password, along with peace and love! Free your mind! Love can save the world, and nudity is the most natural, is a clear signature of the hippies. Were overlooked by their dress, headbands (cloth, headscarves, plastic or hand embroidered), bell-bottom jeans, floral embroidery, translucent materials and most significant additions. Jewelry worn by both men and both sexes paid by the three basic rules for size, color and eccentricity. Members of the movement professed magical cults, extrasensory perception, free love and psychedelic drugs, led by LSD. And when this one great decorations around, remains unmistakable fashion elements, which are constantly more or less variations on the catwalks back.
Skinheads
Nespoutaný život, oblečení a vzhled hippies se po čase začal alternovat i s jinými hráči na módním poli. Rokem 1967 se toto místo podařilo na pár sezón obsadit první vlně Skinheads, stavějící se proti měšťáctví, konformismu a samozřejmě hippies. Nosili těžké pracovní boty, seprané levisky, košile značky Ben Sherman a nezbytný krátký sestřih.
Wild life, hippie clothes and look after a time began to alternate with other players in the fashion field. 1967 this place has managed to occupy a few seasons, the first wave of the Skinheads, opposing bourgeois, conformist, and, of course, hippies. They wore heavy work boots, faded levises, Ben Sherman shirts brand and needed a short cut.
Šokuj a zapíšeš se do historie/Shock and write to history
Se sexuální revolucí, bojem za lidská práva a dalšími společenskými změnami se začíná do módních stylů vkrádat nový prvek, čím víc šokuješ, tím víc budeš vidět. Důležité bylo ukázat svou kreativitu až na bolestnou dřeň, rozvernost se nosila jen v hnutí hippies, kdo chtěl zaujmout musel představit svoji pochmurnou rozervanost a heute couture pomalu ustupovala levnějším kreacím. V 60. letech se někteří umělci úspěšně pokusili o provázání umění se světem módy. Vzešel z toho styl op-art (optické umění), tedy odvětví geometrické abstrakce jejímž hlavním představitelem byl výtvarník Victor Vasarely a pop-art v čele s potisky na oblečení obrazů Andyho Warhola.
With the sexual revolution, the struggle for human rights and other social changes are beginning to creep into fashionable styles new element, the more shock, the more you see. It was important to show your creativity to the painful marrow sprightliness was worn only on the hippies. In the 60 years, some artists have successfully attempted to relate the arts to the world of fashion. Emerged from this style op-art (optical art), Therefore, the geometric abstraction of which represented the artist Victor Vasarely and pop-art prints, led to the clothing images of Andy Warhol.
Idoly doby/Idols time
Ikonou 60. let se stala průsvitná, rozpustilá a okatá Twiggy, která spustila lavinu vyhublých modelek. Její dlouhé štíhlé nohy proslavily minisukni od Mary Quantové, která v roce 1964 své dílo komentovala slovy: "Jsem snad jediná žena, která kdy zatoužila jít s mužem do postele již odpoledne? Minišaty jsou symbolem dívek, kterým se čekat nechce." Kromě minisukní dala světu geometrický střih nebo hot pants.
Icon 60th years has become translucent, naughty and striking Twiggy, who launched a spate of skinny models. Her long slender legs miniskirt famous by Mary Quant, who in 1964 his work commented: "Am I the only woman who ever longed to go to bed with a man already in the afternoon? Minidress is a symbol of girls who do not want to wait. "In addition to miniskirts gave the world a geometric pattern or hot pants.
Yves Saint Laurent pokračoval z let padesátých v boji o prvenství na poli heute couture a nutno dodat, že jeho značka zaznamenala celou řadu vítězství. Začal navrhovat unisexové oblečení a pro svou kolekci z roku 1965 nazvanou Le Smoking vytvořil dámskou verzi pánského smokingu.
Yves Saint Laurent said of the fifties in the struggle for supremacy in the field heute couture and should be added that the brand has seen many victories. He began designing clothes and unisex for their collection, from 1965 called Le Smoking by women's version of men's tuxedo.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement