20. a 30. léta minulého století ovlivněná feminismem a válkou/20. and 30 of the last century, influenced by feminism and war

27. april 2010 at 20:19 |  History/Historie
V těžkých válečných letech musely ženy v mnohých směrech nahradit muže a s příchodem revoluce postavení ženy ve společnosti dochází i ke vzpouře v jejím šatníku. Ten zahltily především modely založené na jednoduchosti, praktičnosti a větší variabilitě pro nejrůznější příležitosti.

The heavy war years, women have had in many ways to replace the man with the advent of the revolution the position of women in society and to rebel in her wardrobe. The flooding in particular models based on simplicity, practicality and a greater variability for any occasion.
thzžt

Hledání ideálu/Finding the ideal
Touha žen dosáhnout dokonalosti se mnohokrát v minulosti vymstila. Jednou to byla gotická krása vyhublosti, jindy barokní plnosti, následně úzký pas provázející několik historických epoch sevřený k nedýchatelnosti v korzetu a po I. světové válce na sebe vzal ideál ženské postavy podobu chlapecké siluety. Synonymem krásy se stala dlouhá šíje, plochá hruď, úzké boky, propadlé břicho a dlouhé štíhlé nohy, které odhalovala zkrácená délka sukně dva prsty pod kolena a stala se tak výrazným rysem poválečné doby. Proslavila ji zejména Gabriella Chanel ve svém kostýmu nesoucí se na vlně nenápadného a střízlivého střihu, kterému odpovídalo i kratší sako.
Women's desire to achieve perfection in the past has often backfired. Once it was the gothic beauty of emaciation, sometimes baroque fullness, followed by a narrow waist in a corset and after World War I took upon Himself the form of the ideal female figure silhouettes of boys. Beauty has become synonymous with a long neck, flat chest, narrow hips and concave stomach and long slender legs, exposing short length skirts two fingers below the knee and has become a significant feature of the postwar period. Particularly famous for her Gabrielle Chanel in her costume bearing the wave of discreet and sober style, which corresponded to a shorter jacket.
Fotografie šatů a kostýmů s délkou sukně do půli lýtek bez kanýrů a volánků otištěných v americkém časopise Harper´s Bazaar vyvolal jemnou ale trvalou rebelii ženského odívání. Od roku 1926 znají ženy pojem malé černé, kterým Coco dala název Ford, z hledáčku pozornosti neunikl ani sportovní tříčtvrťový kabát nebo tvídový kostým.
Photographs of dresses and costumes in length skirts to knees without ruffles and ruffles, as reproduced in the American magazine Harper's Bazaar caused mild but sustained rebellion female clothing. Since 1926 the familiar concept of a small black woman, who gave the name Coco Ford, from the viewfinder unnoticed or sport coat or three Thursday's tweed suit.
Umírněné barvy šedá, béžová a černá v kombinaci se vzory rybí kosti a kohoutí stopy hrály prim na módní scéně a to hlavně proto, že na první pohled neměly zaujmout šaty, ale jejich majitelka. Přesně v duchu citátu anglické herečky Vivien Leighové: "Pravá dáma nenosí šaty. Dovoluje šatům, aby byly na ní nošeny." Střih měly obvykle košilový bez vyznačené pasové linie s nařasením na bocích.
Moderate color gray, beige and black in combination with patterns of fish bones and traces of cock always come first on the fashion scene, mainly because at first glance did not like dresses, but their owner. Exactly in the spirit of the quote the English actress Vivien Leigh: "a lady does not wear dresses. Allows the dress to be worn on it. "Fit shirt typically had no passport lines marked on the sides.
V podání pařížské návrhářky Madeleine Vionnetové získávají však šaty střih asymetrický v kombinaci kontrastních a nestejnorodých materiálů. Jean Lanvinová naproti tomu neuznávala strohost, její oblečení bylo mírně dekadentní, ale za použití lehkých materiálů získávalo vzdušnost a jakousi křehkost.
In bringing the Parisian designer Madeleine Vionnetové receive asymmetrical cut dress but in combination contrasting and heterogeneous materials. Jean Lanvinová other hand, recognized by austerity, her clothes were slightly decadent, but the use of lightweight materials to receive a sort of airiness and delicacy.
Elsa Schiaparelliová přišla s módou širokých ramen s vycpávkami jako protiklad k úzkému pasu. Americký návrhář Main Rousseau Bocher uvedl na trh šortky do půli stehen a plážové kalhoty pod kolena. Do popředí se dostala i tzv. tyrolská móda s bavorskými výšivkami a dirndly, což byla nemilá předzvěst Hitlerova nástupu.
Elsa Schiaparelliová came to fashion broad shoulders with pads as opposed to a narrow waist. American designer Bocher Main Rousseau has marketed to mid-thigh shorts and beach pants below the knee. Came to the fore the so-called Tyrolean fashion to embroidery and Bavarian dirndl, which was a precursor to Hitler's uncomfortable taking.
Hospodářská krize donutila i módu haute couture k produkci levnějších variant. To mělo, k nevoli mnohých návrhářů, za následek vznik butiků, kde se začínaly objevovat konfekce slavných značek, neboli pret-a-porter (doslova připraveno na nošení). Na rozdíl od exkluzivních výrobků haute couture nikdo nikdy nevlastní jedinečný kus oblečení a každý se musí smířit s horší kvalitou.
S tím souvisí i rostoucí náklonnost mnohých návrhářů k umělým vláknům sloužícím jako náhražka za drahé, ale přírodní materiály. Zajímavé je, že i když v roce 1940 vynalezl Otto Wichterle polyamidové vlákno silon, začaly se vyrábět populární nylonky v Americe, tolik oblíbené směnné zboží vojáků během II. sv. války.
The economic crisis has forced the haute couture fashion to produce cheaper versions. It had to displeasure of many designers, the rise of boutiques, where he began to explore the famous brands of clothing, or pret-a-porter (ready to wear, literally). Unlike products, exclusive haute couture never owned a piece of clothing unique and everyone has to accept lower quality. This is associated with a growing affection of many designers of artificial fibers used as a substitute for expensive, but the natural materials. Interestingly, although in 1940, Otto Wichterle invented polyamide fiber nylon, began to produce nylons popular in America, so popular during the exchange of goods II soldiers. St. War.
Nenápadné doplňky/Discreet Accessories

Leckteré klobouky připomínaly helmu a krátkým chlapeckým účesem dotáhly ženy k dokonalosti svou posedlost po ideálu krásy. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o nudná módní léta zahalená do šedi, kde dominoval boj za práva žen a hrůzy I. světové války se tak snažily přebít nablýskanými pozlátky šperků zahrnující perly, drahé kovy či diamanty. To všechno ale ztratilo význam s příchodem lepkavě vtíravé ekonomické krize, nedostatečně talentovaným umělcem Adolfem Hitlerem a znovu zbrojícím Německem, už brzy lačnícím po čisté árijské rase. Lidstvo se sice zase oklepalo od nánosů střelného prachu, ale pachuť rychle po sobě jdoucích událostí z 30. let zůstala a ovlivnila i módu po II. světové válce.
Many a hat reminiscent of a helmet and a short boyish haircut pushed the women to perfection, his obsession with the ideal of beauty. At first glance it might seem, it is the worst fashion for years shrouded in gray, where he dominated the fight for women's rights and the horrors of World War I thus sought to override the polished façades of jewels including pearls, precious metals and diamonds. It all but lost its importance with the advent stickily pervasive economic crisis. While mankind is again shook debris from gunpowder, but the aftertaste rapid succession of events from 30 years and remains influenced by the mode II. World War II.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement