April 2010

Povýšenost se navlékla do romantismu/Haughtiness slipped into the romantic

29. april 2010 at 20:57 History/Historie
Ideálem se stala žena zámožná, obklopená přepychem, okázale dávající najevo své postavení ve společnosti. Práce byla pro chudé, smetánku by ponižovala. Aneb jak řekl A. Berthold: "Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak to vyžaduje móda."
v
Ideal became a wealthy woman, surrounded by luxury, ostentatiously giving voice their position in society. The work was for the poor, the humiliated ton. Or how A. Berthold said: "There are people who are internally clothe, as required by fashion."

Alexander McQueen převzal prvky pánské mody, klobouk a hůlku.
Alexander McQueen took the elements of men's fashion, hat and wand.

Nová doba bez přílišných změn/A new time without excessive changes
Pánský oblek pokračuje ve vývoji a poprvé se objevuje v podobě smokingu a žaketu. Kabát bez frakových šosů, vesta a kalhoty se zhotovují z jednoho materiálu, většinou v tmavém provedení, jen vesta svojí barevností či kostkovaným vzorem vypadává z uniformní řady. Střih ani styl košile se v období romantismu a druhém rokoku nezměnil, stále se připíná náprsenka i tvrdý límec, který se až na konci období klopí na polovinu, tedy do podoby, jak jej známe dnes.
Men's suit continues to evolve, and first appeared in the form of a tuxedo jacket. Tuxedo jacket without tails, vest and pants are made of a material, usually in a dark performance, only his jacket and colorful plaid pattern falls from a uniform series. Cut or style of shirt in the Romantic period and the second rococo changed, it still connects front and a hard collar, which at the end of the period drops by half, then into the form we know it today.
Co se však týká kalhot, tam se návrháři vyřádili dostatečně. Prim hrály světlé barvy, střih byl ve velmi úzkém provedení s délkou sahající ke kolenům, kde byl u předního dílu spodní okraj vystřižen do oblouku, aby se nehrnul po botách. Celý oblek pak doplňoval tříčtvrteční plášť. Pro denní nošení byl frak nahrazen žaketem. Pro společenské akce byl vystřídán dvojřadovým prodlouženým kabátem tzv. gehrock. Největší novinkou byl smoking s hedvábnými klopami. Vznikají také různé druhy plášťů a pozvolna se upouští od módních nepraktických výstřelků a oděv se stává pohodlnějším a nositelnějším.
However, for trousers, there are enough designers careen. Prim played bright colors, cut in a very close finish with a length extending to the knees, where he was at the bottom of the vamp cut to a curve. The entire suit will complement the three-quarter coat. Daily wear a tuxedo jacket replaced. For social events, was replaced by an ordinary double coat called gehrock prolonged. The biggest news was the tuxedo with silk lapels. Also formed different types of tires and slowly abandoning fashion fads and impractical clothing becomes more comfortable.
Druhé rokoko/Second Rococo
Ženskost podtrhoval upnutý živůtek, jehož dekolt odhaloval i části ramen. Vosímu pasu ženy napomáhaly i opticky, pokud se jim nepodařilo dostatečně zdeformovat žebra a vnitřnosti korzetem, pomocí zvětšených širokých rukávů. Ty leckdy dosahovaly opravdu úctyhodné šíře s bohatým řasením, a aby si zachovaly svůj nadýchaný tvar, používaly se všité kostice či různé výztuhy. Naducaným rukávům se tak podařilo ze šatníku vytlačit kabát. Za chladných dnů si přes šaty ženy přehodily šátek či šálu. V zimě kabáty zastoupily plášťové šaty ze silných vlněných látek, upnutých až ke krku. Přes ně se oblékaly široké pláštěnky bez rukávů, tzv. mantily. Jejich okraje zdobily bohaté výšivky či kožešinové lemy.
Femininity underpinned strapped bodice, revealing a cleavage of the shoulders. Wasp waist assist women and optically, if they failed to sufficiently deform the ribs and viscera corset, enlarged with wide sleeves. They often achieve truly remarkable breadth of rich folds, and to maintain their feathery shape, used to sew or whalebone various reinforcements. For cold days over a dress women flung a scarf or shawl. In winter coats, jacket dresses attend the thick woolen fabrics, tight to the neck. Dressed through a wide sleeveless cloak, called mantillas. Their edges decorated with rich embroidery and fur hem.
Koncem 19. století se objevují zárodky dámského kostýmu, cestovního úboru či pláště do deště. Rukávy se pomalu začínají zužovat, živůtek postrádá dekolt a sukně se opět nepatrně prodloužila za doprovodu zcela nepostradatelných volánů.
In the late 19th century, there are the seeds of women's costume, travel clothes and raincoats. Sleeves are slowly beginning to narrow, lacks décolleté bodice and skirt with extended back slightly, accompanied by quite indispensable Call.
Počátky konfekční výroby/The beginnings of ready-made production
U mužů narůstá obliba v knírcích, bradkách a kotletách. Celkový vzhled pak dotvářejí pomocí cylindru nebo buřinky, v podobě úzké rovné krempy s kopulovitou střechou. Z empíru byl v počátcích smoking doplňován holínkami, ale později se ukázaly praktičtější černé nízké boty zvané perka, která občas samou novotou vrzala. Jako doplňky mužům sloužily rukavice a tenké hůlky. Ženy rády nosily malé slunečníky, lehce stínící dlouhým loknám, které byly stavebním kamenem pro vytváření složitých účesů za použití stužek, mašlí a květin. Pokud ženy na vycházkách postrádaly slunečníky, nahradily jej malými klobouky s peřím, umělými květy a ovocem. V druhé polovině 19. století vznikají první obchodní domy s konfekcí, a to nejen v Mekce módy Paříži, ale i v ostatních velkoměstech. Což jim umožňuje technický pokrok a s ním vynález šicího stroje, který postavil základy konfekční výroby.
The men grow mustaches, beards and sideburns. The overall appearance will complete with top hat or bowler hats, in the form of a narrow flat brim with a domed roof. The Empire was completed early in the smoking boots, but later showed practical low black shoes called spring cotter pins, which creaked occasionally very novelty. Accessories such as men used gloves and a thin stick. Women like to wear little sun, shading lightly loknny long, were building blocks for creating complex hairstyles using ribbon, ribbon and flowers. If women on outings lacked sun, replaced it with little hats with feathers, artificial flowers and fruit. In the 19th century created the first commercial buildings to clothing, not only in Paris fashion Mecca, but also in other cities. Which allows them to technical progress and its invention of the sewing machine, who built the foundations Apparel manufacturing.

Vláčná linie ovládla secesi/Supple line dominated Secession

29. april 2010 at 20:40 History/Historie
Secese zanevřela na tradiční pojetí módy a snaží se zapomenout na nevkus a nepohodlnost předešlých dob a najít nové nekonvenční styly. Na tento vývoj měl nemalý vliv vynález fotografie a filmu. Centrem pozornosti jsou světové výstavy, kavárny, plesy, divadla, koncertní síně a hlavně móda.
zuý

Secession hated the traditional notion of fashion and try to forget the bad taste and discomfort earlier times and find new unconventional style. This development had considerable impact the invention of photography and film. Focus is on the world exhibitions, cafes, balls, theaters, concert halls and most fashion.

Turecké kalhoty pohledem Haidera Ackermanna, zima 2008
Koncem 19. století si módní salóny postupně získávaly vysoký kredit, přičemž vůdčího postavení se zmocnil salón Paula Poireta, považovaného za prvního skutečného tvůrce haute couture. Inspiraci k vytváření nových osobitých oděvních stylů čerpal nejen ze svých cest po Dálném a Blízkém východě, ale i z historie módy, zvláště z období empíru. Do paměti Francouzů se nepochybně vryl i boj za reformu oděvu, který měl osvobodit ženy od korzetu a umožnit jim uvolněnost a pružnost oděvu. Vzhledem k vysokým nákladům na zhotovení šatů, byly ale módní novinky přijímány a šířeny zejména movitějšími obyvateli. Na další vývoj odívání a haute couture měla nemalý význam Světová výstava v Paříži v roce 1900, kde vystavovali všichni přední módní tvůrci své doby.
The Turkish pants look Haider Ackermann, winter 2008 end of 19 century, the fashionable salons gradually gaining high marks, and seized the leadership of Paul Poiret salon, regarded as the first true creator of haute couture. Inspiration for the creation of distinctive clothing styles, drew not only from my travels to the Far and Middle East, but also the history of fashion, especially from the Empire. In memory of the French has certainly etched and the struggle for reform clothing, which should liberate women from corsets and allow them the flexibility and relaxed clothing. Given the high cost of making clothes, but were accepted by the fashion news and spread to wealthier residents in particular. The further development of haute couture clothing and considerable importance was the World Exhibition in Paris in 1900, exhibited all the leading fashion designers their time.
Příchod kostýmu/The arrival of the costume
V citátu Paula Jeana se jakoby odrážel obraz tehdejšího ženského oděvu: "Šaty jsou zbraně, kterými svůdné ženy bojují a které - podobně jako vojáci - odhazují, teprve když jsou přemoženy." Zdůrazňují především tvarované poprsí, útlý pas a štíhlé boky. Sukně byla zbavena nepohodlné turnýry a dostala zvonový střih, který rozšiřovaly vsazované díly, plisé a volány. Dámské šatníky tak zaplavily moře spodniček, přičemž korzet stále zastával výsadní postavení. Navíc akcentoval ploché břicho, proto byl ještě vyšší, delší a těsnější než kdy před tím.
The quotation of Jean Paul seemed to have reflected the image of the former women's clothing, "clothes are weapons, which are fighting and seductive woman who - like soldiers - throw, until they are overwhelmed." Stresses primarily shaped breasts, a tiny waist and narrow hips. Bell skirt was cut by inserting expanded parts, pleating and ruffles. Women's wardrobes as the sea flooded the petticoats, the corset still held a privileged position. Moreover, accented flat stomach, so it was even higher, longer and closer than ever before.
Spodní prádlo zažívá záplavu krajek, stužek a volánů z pavučinového hedvábí, prestiž si ale vydobyly i průsvitné materiály, díky nimž se spodnímu prádlu vdechl erotický podtext. K němu stálo v jistým protikladu kombiné (košilka vcelku s kalhotami ke kolenům). Za domácí oblečení bylo považováno hedvábné negližé zdobené krajkami a výšivkami, ve kterém bylo vhodné přijímat dopolední návštěvy blízkých přátel. Dámský oděv doplňoval velmi oblíbený kabátek s tzv. šunkovými rukávy (bohatě nabírané, často s výztuhou). Večerní pláště byly volné, lemované kožešinou.
Underwear is experiencing a flood of lace, ribbon and a call from spider silk, but he gained prestige and translucent materials that make the underwear breathed erotic subtext. To him, stood in some contrast combinations (all with shirt pants to the knees). For home wear silk negligee was considered trimmed with lace and embroidery, which was appropriate to take the morning visits of close friends. Women's clothing is very popular complement to the so-called ham jacket sleeves (richly gathered, often with reinforcement). Evening gowns were loose, fur-lined.

Mužský oděv stále tvoří sako, vesta a kalhoty. Přílišných změn se obleku nedostalo. Malá touha po experimentování byla patrná již v předchozích obdobích. Secese v konzervativním vývoji pouze pokračovala. Ke košili stále patří tuhý stojatý límec výlučně bílé barvy. Celkově se však obleku dostalo vypasovaného střihu, aby lépe zdůrazňoval obrysy postavy. Výraznější změnu zaznamenaly pouze kalhoty, které byly oproti romantismu širší s ostře nažehlenými puky.
Male clothing is still a jacket, waistcoat and trousers. Excessive changes in the suit had. Little desire for experimentation was evident in earlier periods. Art Nouveau in the conservative evolution only continue. Still belongs to the shirt stiff upright collar exclusively white.
Sako mělo vypasovanou linii, šikmo sestřižené šosy a menší výstřih, takže z kravaty bylo možné vidět jen uzel. K vybraným společenským událostem, jako byla například svatba, ples, či návštěva divadla, byl vyhrazen frak. U smokingu byl na přelomu 19. a 20. století moderní šálový límec potažený hedvábím. Jako svrchní oblečení byly oblíbené pláště různých typů, frekventovaný byl zejména chesterfield šitý z vlněné látky, jednořadový, se vsazenými rukávy a s límcem potaženým sametem.
Přichází čas kabelek/There comes a time in handbags
Doplňkům se podařilo přežít romantismus a vstoupit do secese jen s drobnými úpravami, a tak se stále nosí rukavice, slunečníky, rukávníky, cylindry, buřinky a široké klobouky hýřící peřím, umělými květy, krajkami a stuhami. Nejprve se návrhářům podařilo dostat rozměrnější slunečníky k pánským doplňkům, aby posléze ustoupily modernějším deštníkům, které v závěru vytěsnily z pánské garderoby hůl. Velký boom zaznamenaly šněrovací boty a dámské kabelky.
Doplňkům se podařilo přežít romantismus a vstoupit do secese jen s drobnými úpravami, a tak se stále nosí rukavice, slunečníky, rukávníky, cylindry, buřinky a široké klobouky plné peřím, umělými květy, krajkami a stuhami. Nejprve se návrhářům podařilo dostat rozměrnější slunečníky k pánským doplňkům, aby posléze ustoupily more modern umbrellas, které v závěru vytěsnily z pánské garderoby hůl. Velký boom zaznamenaly šněrovací boty a dámské kabelky.
Additions managed to survive and enter the romanticism of Art Nouveau with only minor alterations, and thus still wear gloves, parasols, muffs, hats, bowler hats and wide hat full of feathers, artificial flowers, lace and ribbons. First, the designers managed to get bulkier umbrellas to men's accessories that eventually gave way to more modern Umbrellas, which in the end drove the men's wardrobe staff. Boom experienced laced shoes and ladies handbags.

20. a 30. léta minulého století ovlivněná feminismem a válkou/20. and 30 of the last century, influenced by feminism and war

27. april 2010 at 20:19 History/Historie
V těžkých válečných letech musely ženy v mnohých směrech nahradit muže a s příchodem revoluce postavení ženy ve společnosti dochází i ke vzpouře v jejím šatníku. Ten zahltily především modely založené na jednoduchosti, praktičnosti a větší variabilitě pro nejrůznější příležitosti.

The heavy war years, women have had in many ways to replace the man with the advent of the revolution the position of women in society and to rebel in her wardrobe. The flooding in particular models based on simplicity, practicality and a greater variability for any occasion.
thzžt

Hledání ideálu/Finding the ideal
Touha žen dosáhnout dokonalosti se mnohokrát v minulosti vymstila. Jednou to byla gotická krása vyhublosti, jindy barokní plnosti, následně úzký pas provázející několik historických epoch sevřený k nedýchatelnosti v korzetu a po I. světové válce na sebe vzal ideál ženské postavy podobu chlapecké siluety. Synonymem krásy se stala dlouhá šíje, plochá hruď, úzké boky, propadlé břicho a dlouhé štíhlé nohy, které odhalovala zkrácená délka sukně dva prsty pod kolena a stala se tak výrazným rysem poválečné doby. Proslavila ji zejména Gabriella Chanel ve svém kostýmu nesoucí se na vlně nenápadného a střízlivého střihu, kterému odpovídalo i kratší sako.
Women's desire to achieve perfection in the past has often backfired. Once it was the gothic beauty of emaciation, sometimes baroque fullness, followed by a narrow waist in a corset and after World War I took upon Himself the form of the ideal female figure silhouettes of boys. Beauty has become synonymous with a long neck, flat chest, narrow hips and concave stomach and long slender legs, exposing short length skirts two fingers below the knee and has become a significant feature of the postwar period. Particularly famous for her Gabrielle Chanel in her costume bearing the wave of discreet and sober style, which corresponded to a shorter jacket.
Fotografie šatů a kostýmů s délkou sukně do půli lýtek bez kanýrů a volánků otištěných v americkém časopise Harper´s Bazaar vyvolal jemnou ale trvalou rebelii ženského odívání. Od roku 1926 znají ženy pojem malé černé, kterým Coco dala název Ford, z hledáčku pozornosti neunikl ani sportovní tříčtvrťový kabát nebo tvídový kostým.
Photographs of dresses and costumes in length skirts to knees without ruffles and ruffles, as reproduced in the American magazine Harper's Bazaar caused mild but sustained rebellion female clothing. Since 1926 the familiar concept of a small black woman, who gave the name Coco Ford, from the viewfinder unnoticed or sport coat or three Thursday's tweed suit.
Umírněné barvy šedá, béžová a černá v kombinaci se vzory rybí kosti a kohoutí stopy hrály prim na módní scéně a to hlavně proto, že na první pohled neměly zaujmout šaty, ale jejich majitelka. Přesně v duchu citátu anglické herečky Vivien Leighové: "Pravá dáma nenosí šaty. Dovoluje šatům, aby byly na ní nošeny." Střih měly obvykle košilový bez vyznačené pasové linie s nařasením na bocích.
Moderate color gray, beige and black in combination with patterns of fish bones and traces of cock always come first on the fashion scene, mainly because at first glance did not like dresses, but their owner. Exactly in the spirit of the quote the English actress Vivien Leigh: "a lady does not wear dresses. Allows the dress to be worn on it. "Fit shirt typically had no passport lines marked on the sides.
V podání pařížské návrhářky Madeleine Vionnetové získávají však šaty střih asymetrický v kombinaci kontrastních a nestejnorodých materiálů. Jean Lanvinová naproti tomu neuznávala strohost, její oblečení bylo mírně dekadentní, ale za použití lehkých materiálů získávalo vzdušnost a jakousi křehkost.
In bringing the Parisian designer Madeleine Vionnetové receive asymmetrical cut dress but in combination contrasting and heterogeneous materials. Jean Lanvinová other hand, recognized by austerity, her clothes were slightly decadent, but the use of lightweight materials to receive a sort of airiness and delicacy.
Elsa Schiaparelliová přišla s módou širokých ramen s vycpávkami jako protiklad k úzkému pasu. Americký návrhář Main Rousseau Bocher uvedl na trh šortky do půli stehen a plážové kalhoty pod kolena. Do popředí se dostala i tzv. tyrolská móda s bavorskými výšivkami a dirndly, což byla nemilá předzvěst Hitlerova nástupu.
Elsa Schiaparelliová came to fashion broad shoulders with pads as opposed to a narrow waist. American designer Bocher Main Rousseau has marketed to mid-thigh shorts and beach pants below the knee. Came to the fore the so-called Tyrolean fashion to embroidery and Bavarian dirndl, which was a precursor to Hitler's uncomfortable taking.
Hospodářská krize donutila i módu haute couture k produkci levnějších variant. To mělo, k nevoli mnohých návrhářů, za následek vznik butiků, kde se začínaly objevovat konfekce slavných značek, neboli pret-a-porter (doslova připraveno na nošení). Na rozdíl od exkluzivních výrobků haute couture nikdo nikdy nevlastní jedinečný kus oblečení a každý se musí smířit s horší kvalitou.
S tím souvisí i rostoucí náklonnost mnohých návrhářů k umělým vláknům sloužícím jako náhražka za drahé, ale přírodní materiály. Zajímavé je, že i když v roce 1940 vynalezl Otto Wichterle polyamidové vlákno silon, začaly se vyrábět populární nylonky v Americe, tolik oblíbené směnné zboží vojáků během II. sv. války.
The economic crisis has forced the haute couture fashion to produce cheaper versions. It had to displeasure of many designers, the rise of boutiques, where he began to explore the famous brands of clothing, or pret-a-porter (ready to wear, literally). Unlike products, exclusive haute couture never owned a piece of clothing unique and everyone has to accept lower quality. This is associated with a growing affection of many designers of artificial fibers used as a substitute for expensive, but the natural materials. Interestingly, although in 1940, Otto Wichterle invented polyamide fiber nylon, began to produce nylons popular in America, so popular during the exchange of goods II soldiers. St. War.
Nenápadné doplňky/Discreet Accessories

Leckteré klobouky připomínaly helmu a krátkým chlapeckým účesem dotáhly ženy k dokonalosti svou posedlost po ideálu krásy. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o nudná módní léta zahalená do šedi, kde dominoval boj za práva žen a hrůzy I. světové války se tak snažily přebít nablýskanými pozlátky šperků zahrnující perly, drahé kovy či diamanty. To všechno ale ztratilo význam s příchodem lepkavě vtíravé ekonomické krize, nedostatečně talentovaným umělcem Adolfem Hitlerem a znovu zbrojícím Německem, už brzy lačnícím po čisté árijské rase. Lidstvo se sice zase oklepalo od nánosů střelného prachu, ale pachuť rychle po sobě jdoucích událostí z 30. let zůstala a ovlivnila i módu po II. světové válce.
Many a hat reminiscent of a helmet and a short boyish haircut pushed the women to perfection, his obsession with the ideal of beauty. At first glance it might seem, it is the worst fashion for years shrouded in gray, where he dominated the fight for women's rights and the horrors of World War I thus sought to override the polished façades of jewels including pearls, precious metals and diamonds. It all but lost its importance with the advent stickily pervasive economic crisis. While mankind is again shook debris from gunpowder, but the aftertaste rapid succession of events from 30 years and remains influenced by the mode II. World War II.

Móda 60. let pod taktovkou sexuální revoluce/Fashion 60th years under the baton of the sexual revolution

27. april 2010 at 20:05 History/Historie
Právě tohle desetiletí zaznamenalo na módním poli vcelku slušné vlnobití. Styl rockerů byl v přímém protikladu s hnutím hippies a do takových vln se jen tak mimochodem přimotalo výstřední oblečení s pop-artovými potisky či tzv. unisex móda. Stejně tak jako nejlepší surfaři světa čekají na surfařský závod na Havaji i několik let, protože ty správné dvanáctimetrové vlny nejsou jen tak k vidění, i my, módou posedlí, se setkáváme s tak pestrým desetiletím zřídkakdy.


Just this decade has seen the fashion field, all the decent waves. Rockers style was in stark contrast with the hippie movement and such waves are just so outlandish dress casually added to the pop-art prints or so-called unisex fashion. Just as the best surfers in the world are waiting for surf event in Hawaii a few years, because the right twelve-waves are not just a vision, we, fashion obsessed, we see so rarely varied decade.
gřž

Rockers versus Mods
Počátkem revolučního období vzniká ve Velké Británii výrazná nekonformní subkultura Rockers. Nejvíc fanoušků posbírala v průmyslových oblastech, například okolí Liverpoolu, ale i v malých městech a na venkově. Inspiraci hledaly v rock'n'rollu a populárních amerických filmech. A z takového spojení nemohl vzejít žádný nudný, nenápadný styl. Rockers móda musela mít šťávu s temným výrazem nepřístupnosti. Kožená motorkářská bunda s cvočky a popsaná nápisy, džíny a nezbytné motorkářské boty, to byli rockers.
Early revolutionary period in the UK there is strong non-conformist subculture Rockers. Most fans gathered in the industrial areas, for example, near Liverpool, but in small towns and rural areas. Inspiration sought in rock'n'roll and popular American films. And from such a merger could bring about no dull, unobtrusive style. Rockers fashion had to have juice with a dull expression of inaccessibility. Motor-bikers leather jacket with studs and described signs, jeans and biker boots required, They were Rockers.
Tzv. Mods nebo-li Modernisté se slabostí pro soulovou hudbu se stali jejich úhlavními nepřáteli. Styl mods považovali za příliš zženštělí vyznačující se hlavně krátkými vlasy a drahými obleky. Násilné střety mezi těmito dvěma subkulturami byly hlavně počátkem 60. let. V následujících letech většina mods odešla k hippies. Ti zbylí vytvořili tzv. Hard Mods, kde uhlazený vzhled vyměnili za džíny, kostkované košile a těžké pracovní boty a k soulu přidali z Jamajky dovezené reggae a ska.
Scenario. Mods or if Modernists with a weakness for soul music became their hereditary enemies. Style mods considered too female, characterized mainly by short hair and expensive suits. Violent clashes between the two subcultures were mainly beginning of the 60 years. In subsequent years, most mods left to the hippies. Those remaining have created so-called Hard Mods, where sleek appearance swapped for jeans, plaid shirt and heavy work boots and added the soul of imported Jamaican reggae and ska.
Nevěřte nikomu, komu je přes třicet/Do not trust anyone who is over thirty
Tohle heslo spolu s Mír a Lásku! Osvoboď svou mysl! Láskou lze spasit svět a Nahota je nejpřirozenější, je jasným podpisem hnutí hippies. Nepřehlédnutelní byli i svým stylem oblékání, čelenky (látkové, šátkové, plastové nebo ručně vyšívané), džíny do zvonu, květinové výšivky, indiánské perelíny, průsvitné materiály a hlavně výrazné doplňky. Šperky nosili i muži a pro obě pohlaví platily tři základní pravidla velikost, barevnost a výstřednost. Členové hnutí vyznávali magické kulty, mimosmyslové vnímání, volnou lásku a psychedelické drogy v čele s LSD. A když se tahle jedna velká překombinovaná výzdoba kolem odzdobí, zůstanou nezaměnitelné módní prvky, které se neustále s menšími či většími obměnami vracejí na přehlídková mola.
This password, along with peace and love! Free your mind! Love can save the world, and nudity is the most natural, is a clear signature of the hippies. Were overlooked by their dress, headbands (cloth, headscarves, plastic or hand embroidered), bell-bottom jeans, floral embroidery, translucent materials and most significant additions. Jewelry worn by both men and both sexes paid by the three basic rules for size, color and eccentricity. Members of the movement professed magical cults, extrasensory perception, free love and psychedelic drugs, led by LSD. And when this one great decorations around, remains unmistakable fashion elements, which are constantly more or less variations on the catwalks back.
Skinheads
Nespoutaný život, oblečení a vzhled hippies se po čase začal alternovat i s jinými hráči na módním poli. Rokem 1967 se toto místo podařilo na pár sezón obsadit první vlně Skinheads, stavějící se proti měšťáctví, konformismu a samozřejmě hippies. Nosili těžké pracovní boty, seprané levisky, košile značky Ben Sherman a nezbytný krátký sestřih.
Wild life, hippie clothes and look after a time began to alternate with other players in the fashion field. 1967 this place has managed to occupy a few seasons, the first wave of the Skinheads, opposing bourgeois, conformist, and, of course, hippies. They wore heavy work boots, faded levises, Ben Sherman shirts brand and needed a short cut.
Šokuj a zapíšeš se do historie/Shock and write to history
Se sexuální revolucí, bojem za lidská práva a dalšími společenskými změnami se začíná do módních stylů vkrádat nový prvek, čím víc šokuješ, tím víc budeš vidět. Důležité bylo ukázat svou kreativitu až na bolestnou dřeň, rozvernost se nosila jen v hnutí hippies, kdo chtěl zaujmout musel představit svoji pochmurnou rozervanost a heute couture pomalu ustupovala levnějším kreacím. V 60. letech se někteří umělci úspěšně pokusili o provázání umění se světem módy. Vzešel z toho styl op-art (optické umění), tedy odvětví geometrické abstrakce jejímž hlavním představitelem byl výtvarník Victor Vasarely a pop-art v čele s potisky na oblečení obrazů Andyho Warhola.
With the sexual revolution, the struggle for human rights and other social changes are beginning to creep into fashionable styles new element, the more shock, the more you see. It was important to show your creativity to the painful marrow sprightliness was worn only on the hippies. In the 60 years, some artists have successfully attempted to relate the arts to the world of fashion. Emerged from this style op-art (optical art), Therefore, the geometric abstraction of which represented the artist Victor Vasarely and pop-art prints, led to the clothing images of Andy Warhol.
Idoly doby/Idols time
Ikonou 60. let se stala průsvitná, rozpustilá a okatá Twiggy, která spustila lavinu vyhublých modelek. Její dlouhé štíhlé nohy proslavily minisukni od Mary Quantové, která v roce 1964 své dílo komentovala slovy: "Jsem snad jediná žena, která kdy zatoužila jít s mužem do postele již odpoledne? Minišaty jsou symbolem dívek, kterým se čekat nechce." Kromě minisukní dala světu geometrický střih nebo hot pants.
Icon 60th years has become translucent, naughty and striking Twiggy, who launched a spate of skinny models. Her long slender legs miniskirt famous by Mary Quant, who in 1964 his work commented: "Am I the only woman who ever longed to go to bed with a man already in the afternoon? Minidress is a symbol of girls who do not want to wait. "In addition to miniskirts gave the world a geometric pattern or hot pants.
Yves Saint Laurent pokračoval z let padesátých v boji o prvenství na poli heute couture a nutno dodat, že jeho značka zaznamenala celou řadu vítězství. Začal navrhovat unisexové oblečení a pro svou kolekci z roku 1965 nazvanou Le Smoking vytvořil dámskou verzi pánského smokingu.
Yves Saint Laurent said of the fifties in the struggle for supremacy in the field heute couture and should be added that the brand has seen many victories. He began designing clothes and unisex for their collection, from 1965 called Le Smoking by women's version of men's tuxedo.

70. léta – Spínací špendlíky, punkeři, Sex Pistols a nezaměnitelná Vivienne Westwood/70th years - safety pins, punks, the Sex Pistols and unmistakable Vivienne Westwood

27. april 2010 at 17:53 History/Historie
Sedmdesátá léta pokračovala tam, kde šedesátá skončila. Rozvíjela načaté módní styly, ale kromě punkerů toho moc nového nepřinesla. Květinové děti a s nimi spjatý etno styl, boty na platformě, záplava džínoviny, barev a výšivek, to byl začátek sedmdesátých let. Bez nadsázky by se dalo říct, takové lehké vykrádaní let šedesátých.

Seventies continued where sixtieth ended. NACA has developed a fashion style, but apart from punks did not bring much new. Flower children and the related ethnic style, platform shoes, a flood of denim, colors and embroidery, it was the beginning of the seventies. Without exaggeration, one could say, stealing a slight sixties.
j gg

Shaggy styl/Shaggy style

Vzdušné, lehce střapaté delší sestřihy s ofinou sčesanou na pravou či levou stranu, to je tzv. shaggy styl, přetrvávající v pánských účesech s menšími obměnami dodnes. Dámské účesy jsou celá sedmdesátá léta proložena dlouhými vlasy, které nahrávají experimentování. Zelenou mají všemožné variace drdolů, copů, culíků, ale i jen zvlněných rozpuštěných vlasů, ve kterých hrají důležitou roli barevně i velikostí nápadné mašle, stuhy, šátky, čelenky, spony, ale i živé či umělé květy. Ve výčtu účesů nesmí chybět tolik oblíbená mikáda s nezbytnou ofinou a čelenkou.

Airy, slightly longer shaggy haircuts with fringe pulled back on the right or left side, it is called Shaggy style continued in men's hairstyles today with minor variations. Women's hairstyles are all the seventies to fit the long hair, which record experimentation. Green have all sorts of variations buns, braids, ponytail, but even wavy hair dissolved, which play an important role in striking color and size bows, ribbons, scarves, headbands, clips, as well as live or artificial flowers. The list may be missing hair styles so popular with the necessary mikado fringe and headband.

Hot pants a džínovina/Hot pants n´ denim

V doplňcích se stále objevují boty na platformě, korále, náramky, mohutné prsteny, výšivky, květiny, šátky, změna však nastává u slunečních brýlí. Platí heslo čím větší, tím lepší. Silnější obroučky a velká skla brýlí hrají prim. Co se týče oblečení, stále se minisukně těší neklesající popularitě, i když ve druhé polovině sedmdesátých let se začínají sukně opět prodlužovat a hitem se stává áčkový střih s délkou na kolena.
Z dílny Mary Quantové vyšly tou dobou hot pants, které sice šílenství předešlé minisukně nepředčily, ale i tak si své místo na stupních vítězů na nějaký čas rezervovaly. Koneckonců předešlou sezónu byly opět v kurzu, i když v sedmdesátých letech byly tyhle kraťoučké šortky doplňovány buď vysokými šněrovacími kozačkami, nebo přes ně povlávaly volné dlouhé sukně zapnuté jen na dva horní knoflíky, aby daly vyniknout minišortkám. V materiálech nastala nadvláda džínoviny. Největší zisk v polovině 70. let přinesly džíny značce Calvin Klein, ale z drsné bavlny, tedy džínoviny, se šily i košile, vesty, saka, kabáty, pásky, boty, klobouky, … Jediné, na čem džínovina neulpěla, bylo snad jen spodní prádlo.

The food is still appearing on the platform shoes, beads, bracelets, huge rings, embroidery, flowers, scarves, change is seen with sunglasses. Valid password, the higher the better. Stronger frames and large lenses have a prim As for clothing, miniskirts still enjoys popularity has not declined, even though in the second half of the seventies, starting to prolong the skirt again and becomes a hit, cut the shape and length with the knee.
The workshop came to Mary Quant By that time, hot pants, While the madness of the previous miniskirts cause, but even so, your place on the podium for some time booked. After all the previous season, were again at odds, even in the seventies these were supplemented with either surrounded by short shorts eyelets high boots, or hanging loose over their long skirts turned on only the top two buttons to give excel mini šortkám. The materials came denim domination. The biggest gains in the mid-70th years have brought the brand Calvin Klein Jeans, But the rough cotton, denim, therefore, the strength and shirts, jackets, coats, belts, shoes, hats, ... The only thing that was not denim, was perhaps the only undergarments.

Etno styl/Etno style

Současně s etno stylem se začal rozvíjet i romantický retro styl, který čerpal hlavně z třicátých a čtyřicátých let. Proto se na scéně objevují šaty maxi délky, květinových vzorů s řasením či lemováním a s tunýlkem v pase nebo koženým, pleteným či háčkovaným páskem. Západní Evropa prahla po přírodních látkách, jako len, žerzej, šifon, satén, hedvábí, lehké úplety, bavlna, … Zatímco v Československu byla sháňka po lurexu, krimplenu a podobných neodolatelných materiálech. Vlivem tehdejšího režimu se k nám navíc módní trendy dostávaly se zpožděním nebo naši zem minuly úplně, bohužel.

Současně s etno stylem se začal rozvíjet i romantický retro styl, který čerpal hlavně z třicátých a čtyřicátých let. Proto se na scéně objevují šaty maxi délky, květinových vzorů s řasením či lemováním a s tunýlkem v pase nebo koženým, pleteným či háčkovaným páskem. Západní Evropa prahla po přírodních látkách, jako len, žerzej, šifon, satén, hedvábí, lehké úplety, bavlna, … Zatímco v Československu byla sháňka po lurexu, krimplenu a podobných neodolatelných materiálech. Vlivem tehdejšího režimu se k nám navíc módní trendy dostávaly se zpožděním nebo naši zem minuly úplně, bohužel.

Vivienne Westwood

Rokem 1970 zahájila milovnice punku a výstřednosti provoz svého butiku s názvem Let it Rock v Londýně na Kings Road 430. Inspiraci hledala v nejrůznějších punkových klubech a barech. Tehdy se obchod zaměřoval na rockovou módu, kde bylo k dostání originální kožené oblečení vyzdobené řetězy, zipy, tričky se slogany nebo pornografickými obrázky. O čtyři roky později byl obchod přejmenován na Sex a hlavní tvorbou se stalo oblečení, které dosud bylo uzavřeno ve fetiš a SM scéně. A tak vznikla v podání Vivienne Westwood tzv. antimóda. Čerpala ze všeho, co bylo všeobecně společností považováno za nevkusné a dekadentní, fetišistické oblečení, potrhaná trička a džíny spojené spínacími špendlíky a doplněné o nášivky a placky, které měly za úkol co nejvíce šokovat své okolí. A nedlouho poté, co začala oblékat kapelu Sex Pistols se jméno Vivienne Westwood nesmazatelně zapsalo do historie módy.

In 1970 launched a lover of punk and eccentricities of its operation boutique called Let It Rock in London at Kings Road 430th Looking for inspiration in a variety of punk clubs and bars. Then the trade focused on rock mode, where the available original leather clothing decorated with chains, zippers, T-shirts with slogans and pornographic images. About four years later was renamed the Sex shop and the main work he became a clothing that has been closed in the fetish and SM scene. And so was the use of so-called antifashion Vivienne Westwood. Drawing on all of the companies generally regarded as vulgar and decadent, fetish wear, torn shirts and jeans-related switching accompanied by pins and patches and badges, which were supposed to shock most people around. And shortly after she began to dress the band the Sex Pistols, Vivienne Westwood to name their indelible mark in the history of fashion.

Inspirace filmová/Film inspiration

Filmová tvorba sedmdesátých let spustila touhu po napodobování svých oblíbených hrdinů filmy jako Horečka sobotní noci nebo Hair, ale i třeba počátek šílenství zvané Star Wars, i když tenhle výstřelek patří do trochu jiné kategorie. Televizní seriál Charlieho andílci proslavil herečku Farrah Fawcettovou, jejíž účes požadovala každá třetí žena po své kadeřnici, čehož některé kosmetické firmy okamžitě využily k propagaci svých výrobků.
Zato italské herečky Sophia Loren nebo Claudia Cardinale byly fenoménem už od konce padesátých let a mezi další sex symboly té doby patřily například Ornella Muti, Jane Fonda, Catherine Deneuve, z řad herců to byli bezesporu Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Robert Redford nebo Paul Newman. Ať už se ženy snažily napodobit své filmové idoly, nebo toužily být obdivovány za vlastní kreativitu, nikdy se nevypaří pravdivost citátu amerického spisovatele Ambrose Bierce: "Dámská móda byla vždy tou nejnákladnější obalovou technikou".

Seventies filmmaking began longing for imitating their favorite heroes movies like Saturday Night Fever and Hair, but also beginning to be called Star Wars madness, although this is a fad in some other category. Television series Charlie's Angels fame actress Farrah Fawcett, whose hair has applied every third woman after her hairdresser, a cosmetic company which immediately made use of to promote their products. But the Italian actress Sophia Loren or Claudia Cardinale has been a phenomenon since the late fifties and the other sex symbols of that time were such Ornella Muti, Jane Fonda, Catherine Deneuve, among actors, it was certainly Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Robert Redford or Paul Newman. Whether the women tried to imitate their film idols, or yearning to be admired for their creativity, never disappear truth quote the American writer Ambrose Bierce: "Women's fashion has always been the most expensive packaging technology".

Christian Dior, haute couture x pret-a-porter aneb móda po 2. světové válce/2. World War

27. april 2010 at 17:39 History/Historie
Bezprostřední reakcí módního průmyslu na poválečná léta bylo předvedení kolekce světoznámého francouzského návrháře Christiana Diora roku 1947 pod názvem New Look. Na přehlídkovém molu dominoval těsně přiléhající živůtek zdůrazňující útlý pas, kterému sekundovala široká rozevlátá sukně.

The immediate reaction to the fashion industry hits post-war years were a collection of famous French designer Christian Dior in 1947, called New Look. On the catwalk dominated by tight-fitting bodice emphasizing small waist, which ruled large flamboyant skirts
ghf

Střet dvou subkultur/The clash of two subcultures
Závěrečná dekáda 40. let byla unášena na vlnách romantiky a noblesy. V Paříži se začaly hlasitě vymezovat dvě skupiny toužící po individualismu, každá po svém, ale zato s razancí a jistou dávkou radikálnosti. Jedna skupina se scházela na levém břehu Seiny a oslavovala existencialismus. Mladé ženy se oblékaly zásadně do černé barvy a odmítaly používat make-up.
The final decade of the 40th years, was drifting on the waves of romance and gentility. In Paris he began loudly to define two groups bent on individualism, each in his own, but with vigor and a certain amount of radicalism. One group gathered on the left bank of the Seine and celebrated existentialism. Young women dressed in black rule, and refused to apply makeup.
Oproti tomu na pravém břehu Seiny se pařilo ve velkém stylu. Večerní šaty byly patřičně nákladné a diamanty se nešetřilo. Ženy se stylizovaly do pozice femmes fatales, nebezpečných vzrušujících šelem, kterým muži padají hromadně k nohám.
In contrast, on the right bank of the Seine mated in style. Evening dresses were suitably expensive and diamonds are spared. Women are stylized into position femmes fatales, dangerous exciting beasts, the men who fall at the feet of bulk.
Tou dobou, přesně rokem 1948, si poprvé z dílny Cartier vykračoval panter vyrobený ze žlutého zlata, na sobě měl černé smaltové skvrny a pohodlně se rozvalil na stošestnáctikarátovém smaragdu. Doplňovaly jej ještě náušnice, na kterých panteři svými drápy svírají kulatý safír. A stejně tak, jako našla tato sada své místo v domácnosti vévodkyně z Windsoru, patřil tento styl neobmyslně k pařížské smetánce lačnící po luxusu, který jí byl válkou odepřen.
By that time, exactly the year 1948, the first workshop of strutting Cartier panther made of yellow gold, wearing a black enamel spots and comfortably sprawled to one hundred sixteen carat emerald. Complement it even earrings, for which the panthers with their claws, formed by a round sapphire. And just like that found its way into a set of household Duchess of Windsor, was the style of Paris ton hungry for luxury that had been denied by war.
Haute couture strádá/Haute couture missing
50. léta byla ve znamení střízlivého umírněného klasického oděvního stylu. Vlivem čistého pragmatismu spojeného s maximalizací zisku začíná pomalu přebírat otěže pret-a-porter na úkor haute couture. Proč zbytečně šetřit na jedny jediné šaty, když můžete mít za stejnou cenu deset? Proč ale kupovat to, o čem dopředu víte, že je pouhá kopie stovky dalších, které si směle vykračují po ulicích? Čemu dát přednost? V 50. letech to vyhrála konfekce.
50. years were marked by a sober moderation of classical style clothing. The influence of pure pragmatism associated with maximization of profit begins slowly taking over the reins of pret-a-porter at the expense of haute couture. Why unnecessarily save for a single dress, when you can have the same price for ten? But why buy it, what you know in advance that it is a mere copy of the hundreds of others who have boldly strutting around the streets? What Do You Prefer? In the 50 years, it winning clothing.
Na vývoj módy mají velký vliv i politické události, a že jimi 50. léta rozhodně nešetří. K revolučním změnám dochází i ve způsobu provedení módní fotografie. Modelky začínají fotit i mimo ateliéry a jejich popularita bez příčiny začíná vzrůstat. Mezi nejžádanější patřila Dorian Leigh a její mladší sestra Suzy Parker (obě jsou vnímány jako první supermodelky), Lisa Fonssagrives, Dorothy Horanová alias Dovima nebo Inga Lindgrenová (ve Švédsku).
On the development of fashion, have a great influence political events, and that their 50th Summer definitely not skimp. The revolutionary changes taking place in the mode of fashion photography. The models are starting to take pictures outside the studios and their popularity begins to grow without cause. Among the most popular were Dorian Leigh and her younger sister Suzy Parker (both are seen as the first supermodel), Lisa Fonssagrives, Dorothy Horanová alias Dovima or Inga Lindgren (Sweden).
Elegance versus temperament
V roce 1952 přichází francouzský návrhář Hubert de Givenchy se svou první kolekcí, ve které dominovaly šaty siluety A. Tato přehlídka znamenala pro jeho další tvorbu významný mezník. Šaty od Givenchy se objevily v řadě filmů, mezi nejznámější patří Snídaně u Tiffanyho, kde hrála jeho blízká přítelkyně a věrná zákaznice Audrey Hepburnová, později mezi jeho prominentní zákaznice patřila Jacqueline Kennedyová nebo monacká kněžna Grace Kellyová.
In 1952 came the French designer Hubert de Givenchy and his first collection, which dominated the dress silhouettes A. This show meant for his next creation an important milestone. Givenchy gown appeared in several films, most notably Breakfast at Tiffany's, where he played his close friend and loyal customers Audrey Hepburn, later prominent among his clientele included Jacqueline Kennedy and Princess Grace Kelly of Monaco.
Ovšem opravdovými králi světového módního průmyslu se v 50. letech stali Italové. Pomohl jim v tom hlavně film. Italští herci a jejich filmy se svým temperamentem ovlivnili vnímání módy, která dostala švih a šťávu. Francouzská elegantní tvorba nabízela uhlazenost a šarm, což snadno přebyla živelnost Italů. Ať už ale ženy dávaly přednost jakémukoliv stylu, vždy dospěly k jedinému závěru, jak řekl Hans Kratzer: "Šaty dělají člověka a ženu povzdech: Zase nemám co na sebe…"
However, true kings of the world fashion industry in the 50th years became Italians. Helped them in that particular film. Italian actors and their films are influenced by their perceptions of temperament style, panache and who got the juice. French chic creation offering refinement and charm. Whether the women preferred to any style, always arrive at a single conclusion, as Hans Kratzer said: "Clothes make the man and woman sigh again I have nothing to wear…"

Zara I.

27. april 2010 at 17:03 Zara
jzý
t rtž
rtzž
ghf
juřý t
gý
ghf f
gd df
gbgf tž
hrttýž

YSL I.

27. april 2010 at 16:57 Yves Saint Laurent
gfgf
gv
gffh
hgh
hztjut
gfgh r
tzžý
,ýáž
j tžý
íéiíéé

YY I.

27. april 2010 at 16:47 Yohji Yamamoto
hfh
gfgh
gthr
fghzf
gfgf
gfg
gfhf f
h g t
vcxxd
tg t

WK I.

27. april 2010 at 16:41 Wunderkind
fdf
fgf
fhh
hgh
tbr
ffd
fdfdf
hghg
fg
ghj


VW I.

25. april 2010 at 19:11 Vivienne Westwood
tet
t ž
fe
freř
gztz
gbh ntz
zh ttz
gtrž
z zu
uz u

VR I.

21. april 2010 at 16:58 Viktor&Rolf
uig
jguu
gfhká
jzkjuí
mjki
jkluá
ggý
zjzý
jhkií
hkáý

VS I.

21. april 2010 at 16:42 Victoria´s secret
reč
angel
g fžt
dsrr
fdrř
fddř
df rt
fdfh
f gfzý
fgfjýž

Ver I.

21. april 2010 at 16:28 Versace
rere
gthř
fdgeř
rřš
tgž
ýžýá
trtž
gfzá
ržřžý
třžž

Val I.

17. april 2010 at 21:07 Valentino
fdr
fdč
gžž
tr rt
dfddf
njknj
f df
fd d
dfd d
fdfd
dsds

TH I.

15. april 2010 at 20:56 Tommy Hilfiger
čřč
čřč
rtr
tr rt
eg e
re er
ree
r er
f er
tr rt

S McC I.

15. april 2010 at 20:45 Stella McCartney
frrř
fdrř
er
gztg
fdf
ewšš
fedč
ečč
eš
rč

S I.

14. april 2010 at 21:06 Sisley
erze
zkh
rrbn
řčř
ffg
hjhj
cvc
cff
r r
fgfgf

RC I.

14. april 2010 at 20:45 Roberto Cavalli
dfgdg
žřžř
trzr
trt
fdf
etrer
rte
trzu
žýř
trt