90. léta – Éra supermodelek, svobody a volnosti/90´s - The era of supermodels, liberty and freedom

9. february 2010 at 18:17 |  History/Historie
Na první pohled se může zdát, že 90. léta už nemají v módě co nabídnout. Žádný styl nebyl dominantní. V nedohlednu byl i jasný charakteristický prvek. 90. léta přinesla mnohoznačnost a nejednotnost. Vlivů a podnětů přicházelo do módy tolik, že se zvýšil zájem o módní návrháře co ohromí, oslní a šokují, ale hlavně se zrodil kult topmodelek.

At first glance it may seem that the 90th summer was not in vogue to offer. No style was dominant. The sight was clear and characteristic element. 90. Summer brought ambiguity and disunity. Pressures and incentives came into fashion so that a greater interest in what fashion designers amaze, impress and shock, but mainly a cult was born topmodels.
Procházel-li se po mole známý čtyřlístek (Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer a Naomi Campbell), znamenalo to, že se zaručeně jedná o módu haute couture (Linda Evangelista kdysi pronesla dnes už slavnou větu, že za méně než deset tisíc dolarů ani nevstane z postele). Z modelek se náhle stávají celebrity s vysokými honoráři, hvězdnými manýry a absolutní ztrátou soukromí. To, co se v 90. letech objevovalo jen výjimečně, se po roce 2000 stalo pravidlem. Celebrity bez příčiny začaly růst jako houby po dešti. Nic moc neumějí, ale všude je jich plno. Pro supermodelky 90. let platilo ale několik pravidel, která jsou už dnes pasé. Supermodelkou mohla být žena velmi krásná a velmi štíhlá s něčím navíc, kvůli čemu se staly nezapomenutelnými.

He walked to the pier after the famous four-leaf clover (Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer and Naomi Campbell), it meant that it guaranteed a haute couture fashion (Linda Evangelista once said, now famous sentence, in less than ten thousand U.S. dollars not risen from bed). The models suddenly become celebrities with high fees, the star mannerisms and absolute loss of privacy. What is in the 90 years appeared rarely, after 2000 became the rule. Celebrities without cause began to grow like mushrooms after rain. Nothing much can not, but all of them full. 90th of supermodels let true but several rules that are already dead. Supermodel wife could be very beautiful and very slim with something extra for what became an unforgettable.

Kult supermodelek/Cult supermodels
Dnes je supermodelka každá třetí, výrazná štíhlost ještě více zprůsvitněla, věk se rapidně snížil a krása zuniverzálněla. Až na pár výjimek se z modelek stala jen ramínka na šaty, na kterých nejlépe vyniknou modely slavných návrhářů. V 90. letech bylo pro kosmetické firmy prestižní záležitostí získat topmodelku pro svou kampaň. Dnes se tváří známých značek stávají herečky, zpěvačky a další umělci. 90. léta byla první a zároveň poslední érou supermodelek. Kromě všudypřítomného čtyřlístku nejde vynechat taková jména jako Christy Turlington, Evu Herzigovou, Kate Moss nebo Gisele Bündchen.

Today is a supermodel every third distinctive aspect ratio was even more translucent, age, rapidly decreased and beauty is universal. Until a few exceptions, the models become just hangers on which the most obvious models of famous designers. In the 90 years, for prestige cosmetics company to get top-model for your campaign. Today the face of well-known brands become actresses, singers and other artists. 90. summer was the first and the last era of supermodels. In addition to the ubiquitous cloverleaf mark is not omitted such names as Christy Turlington, Eva Herzigova, Kate Moss and Gisele Bündchen.

Módní alternativa/Fashion alternative
V polovině 80. let se ve Washingtonu zrodil grunge, pohybující se na pomezí hardrocku a alternativního rocku. Po smrti Kurta Cobaina v roce 1994 začíná žánr pohasínat a s ním mizí i typický styl oblékání, mezi jehož hlavní znaky patřila obliba starého oblečení, flanelových kostkovaných košil, roztrhaných džínů a tenisek Converse. Z největších plamenů grunge se stal jen jeden z mnoha alternativních žánrů. I denim ztratil na čas dech. Firma Levis musela v Americe dokonce zavřít dvanáct továren. Naštěstí měl nezájem jepičí život a brzy začaly zisky Levis, Lee, Diesel či Guess opět strmě stoupat.

In the mid 80 years, was born in Washington, grunge, moving the border of hardrock and alternative rock. After the death of Kurt Cobain in 1994, begins with the genre as it fade and disappear typical style of dress, whose popularity was one of the main features of old clothes, plaid flannel shirts, torn jeans and Converse sneakers. The biggest flames grunge became just one of many alternative genres. I lost time denim breath. Company had Levis in America even close twelve plants. Fortunately indifference was an ephemeral life, and soon began gains Levis, Lee, Diesel and Guess again rising sharply.

90. léta jsou plná slavných jmen návrhářů, kteří dávají možnost vybrat si svůj jedinečný styl. Už žádný diktát módy. Tohle je in a v tomhle zase raději nechodit ani s odpadky. Nic takového. Každý si najde to své. Volnost, svoboda nejen s pádem komunismu. Bohužel to nevydrželo příliš dlouho. Současnost je plná dělení společnosti, povrchnosti a módního diktátu, rozdělujícího na ty, co jsou in (rozuměj oběti módy) a na ty, co jsou out (rozměj módní ztroskotance nebo jedince s vlastním stylem). Trefně tohle zlatavé pozlátko vystihl Václav Dušek: "Móda je kolísání mezi touhou nosit to, co všechny ostatní, a touhou nosit něco, co nemá žádná jiná".

90. Summers are filled with names of famous designers who give the possibility to choose their own unique style. No more dictate fashion. This is in and this out. Nothing like that. Everyone can find something for her. Freedom, freedom not only with the fall of communism. Unfortunately it did not last too long. The present is full of divisions in society, the superficiality and fashion dictates, divisive to those who are in (meaning, fashion victims) and those who are out (read fashion loser or individuals with their own style). Aptly captured this golden tinsel Vaclav Dusek: "Fashion is a variation between the desire to wear what all the others, and the desire to wear something that has no other".
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama